KISSALAR HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

 

KISSALAR HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

 

·        Hz. Âdem’in eşinin adı nereden gelmektedir?

·        Kur’an’ı Kerim’de eş manasına “Zevcüke” olarak tanımlanan Hz. Âdem’in karısının ismi; İslam kaynaklarında, Tevrat’tan alınan Havva ismi ile belirtilmiştir.”Ve karısının adını Havva (Hayatı olan) koydu.” Tevrat / Tekvin / 3. Bab;2

·        Hz. Havva nasıl yaratılmıştır?

·        Kur’an, İlk yaratılan insan olarak Hz. Âdem’in ismini vermektedir. Ondan da eşini yarattığını beyan eder. Tevrat’ta ise Hz. Âdem’in kaburga kemiğinden Hz. Havva’nın yaratıldığı ifade edilmektedir. “Onun kaburga kemiklerinden birini aldı. Ve yerini etle kapladı... Rab Allah, Adam’dan aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yarattı.” Tevrat / Tekvin / 2.Bab;21-22

·        Nuh peygamber kaç yıl yaşadı?

·        Nuh peygamber Kur’an ve Tevrat kayaklarına göre 950 yıl yaşamıştır.

·        Gog Magog nedir?

·        İncil’de ismi geçen Gog ve Magog; Hristiyan teolojisine göre kıyamet savaşlarını çıkartacak olan bir topluluktur. Kudüs yakınlarındaki Mageddon vadisi denilen yerde kıyamete yakın çıkacağına inanılan Gog ve Magog; Kur’an’da Zülkarneyn kıssasında geçen Yecüc ve Mecüc’ün, karşılığı olarak gözükmektedir.

·        Nuh’un@ kaç çocuğu vardı?

·        Nuh peygamberin Tevrat’a göre üç çocuğu vardır. Kur’an bir oğlunun tufanda boğulduğunu belirtmektedir. Her iki kaynağın toplamına göre Nuh’un dört çocuğu vardı.

·        Hz. Adem ve Havva’ya yasak edilen ağaç hangi ağaçtır?

·        Cennette yaşayan Hz. Âdem ve Havva’ya yasak edilen cennet ağacının vasfı hakkında Kur’an ve Tevrat ve diğer kaynaklarda açık bir ifade yoktur. Cennet ağacı hakkında rivayetler muhteliftir.

·        Nuh peygamberin çocuklarının adları nelerdir?

·        Tevrat’a göre adları; Ham, Sam, Yafet’tir. İslam kaynaklarına göre tufanda helâk olan oğlunun adı ise Yâm’dır

·        Hz. İbrahim nerede doğmuştur?

            Tevrat’ta yer alan ifadelere göre Hz. İbrahim,  tarihte                       

            Mezopotamya olarak adlandırılan, bu günkü Irak sınırları       

            İçersinde bulunan, Ur şehrinde doğmuştur.

·        Nuh’un @ hangi oğlu Tufan esnasında boğulmuştur?

·        Nuh’un oğullarından Yâm, Resul olan babasına itaat etmemenin cezası olarak, tufan sırasında boğularak helâk olmuştur.

·        Mısır’da, Hz. Yusuf’u satın alan kimdir?

·        Hz. Yusuf kıssası hem Kur’an’da hem de Tevrat’ta yer almaktadır. Kur’an’da, Mısır’a köle olarak gittiği beyan edilen Yusuf’u@ satın alan kişinin kimliğinden bahsetmez. Tevrat’ta ise Yusuf’u satın alan kişinin isminin Potifar olarak geçmektedir. Tevrat’a göre Potifar; Mısır firavun’unun muhafız askerler reisidir.

·        Nuh’un tufanda kurtulan gemisi nerede karaya oturmuştur?

·        Nuh’un gemisi Kur’an’a göre Cudi Tevrat’a göre Ararat dağında karaya oturmuştur.

·        Hz. Âdem’in çocuklarının adları nelerdir?

·        Hz. Âdem’in ilk çocuklarının adları Habil ve kabil olarak bilinmektedir. Daha sonrakilerin sayısı ve adları hakkında malûmat yoktur.

·       Hz. Eyübün çocuklarının adı nedir?   

·       Kur’an’ı Kerim ve Hadislerde bu hususta bir bilgi

      bulunmadığı ancak İslam kaynaklarında yer alan 

      rivayetlerde ise çok sayıda çocuk sahibi olduğu         

      bildirilen Hz. Eyyüb’ün @ sadece iki oğlundan  açıkça  

      bahsedilmektedir. Bu çocuklardan birinin adı, Havmel,

      diğerinin ise, Hz. Eyyub’dan sonra cenab-ı Hakk

      tarafından resul olarak görevlendirildiği rivayet edilen

      Bişr'dir. Bişr’in peygamber olduktan sonra  "Zülkifl"

      olarak adlandırıldığı bildirilen rivayetler  arasındadır.

·        Tufan Nuh’un gemisinde esnasında kaç kişi vardı?

·        Kur’an’ı Kerim bu hususta bir sayı vermez. Tevrat’a göre bu sayı; Nuh@ ile beraber sekiz kişidir.

·        Hz. Süleyman ne zaman kral oldu?

·        Babası kral Davut’un ölümünden sonra İsrailoğulları’nın kralı oldu. Kudüs’te, İsrailoğulları’nı yöneten Süleyman@ babası Davut’tan sonra aynı zamanda resul olarak görevlendirildi.

·        Nuh peygamber’in adı nereden gelmektedir?

·        Kur’an’da yer almayan bu sorunun cevabı Tevrat’ın tekvin kitabında verilmektedir. Nuh’un babası Lamek tarafından adının Nuh olarak konduğu belirtilmektedir.  "RAB'bin lanetlediği bu toprak yüzünden çektiğimiz eziyeti, harcadığımız emeği bu çocuk hafifletip bizi rahatlatacak" diyerek çocuğa Nuh adını verdi.” Tevrat/Tekvin/ 5.Bab; 29

·        Yecüc ve Mecüc kimdir?

·        Yecüc ve Mecüc, Kur’an’da Kehf ve enbiya surelerinde adı geçen; Allah’a isyankâr bir kavimdir. Hz. Zülkarneyn, saldırgan bu kavim ile korumak istediği kavim arasına set gererek, Yecüc ve Mecüc’ün saldırganlığını engellemiştir.

·        Hz Âdemin kabri nerededir?

·        Kur’an’da yer almayan ancak İslam kaynaklarındaki rivayetlerde yer alan sahih olmayan malûmat’a göre; Hz.Adem, 2000 yaşlarında, Cuma günü vefat etmiştir. Hz.Havva ise onun ölümünden 40 sene sonra vefat ettiği rivayet edilmektedir. Her ikisinin kabirlerinin Kudüs, Mina’da“Mescid-i Hif” denilen yerde veya Arafat'da olduğu rivayet edilmektedir.

·        Nuh @ hakkında bir sure var mıdır?

·        Evet! Kur’an’ı Kerim’in 71. suresi Nuh suresidir ve 28 ayettir. Medeni olan sure nüzul sırasına göre de 71. sırada nazil olduğu rivayet edilmektedir.

·        Medyen ve Eyke iki ayrı kavim midir?

·        Kur’an’da kıssası beyan edilen Şuayb’ın @  resullükle görevlendirildiği Medyen ve Eyke’nin; iki ayrı kavim mi yoksa bir kavmin iki ayrı varyantla anlatımı mı olduğu hakkında, müfessirler arasında ihtilaf bulunmaktadır. Bilinen ise bu belirtilen yerin, Şuayb peygamberin, resul olduğu memleketi ifade etmekte olduğudur.

·        Nuh tufanı nerede olmuştur?

·        Tufan Tevrat’a göre tüm dünyaya şamildir. Kur’an’da ise bu hususta açıklık yoktur. Kur’an’daki, tufan ile ilgili ayeti kerimelerdeki manalardan; hem tüm dünyayı kapsadığı hem de bölgesel olduğu şeklinde yorumlar yapılabilir.

·        Peygamberler ne kadar yaşamışlardır?

·        Tevrat’ta yer alan bilgilere göre Hz. Âdem, 930 (Tekvin,       

              Bab 5/5), Hz. Şit, 912 yaşında vefat etmiştir (Tekvin.    

              Bab.5/8), Hz. İdris (Hanuk) 365 yaşında (Tekvin,

              Bab.5/24). Hz. Nuh, 950 yaşında öldü (tekvin 9/29), Hz.

              İbrahim, 175 yaşında, Hz. İsmail 137 yaşında(Bab, 25/7,

              17)öldü.

·        Nuh peygamberin kavminin ilahları kimlerdi?

·        Kur’an’ı Kerim’in Nuh suresindeki 23. ayeti kerime’de sıralanan ilahların adları şunlardır: Vedd; Suva; Yeûk; Nesr. Bu ayette sıralanan ilah adlarının, aynı zamanda Cahiliyye dönemindeki Arapların ilahları olduğuna dair görüşlerde bulunmaktadır.

·        Zülkarneyn kimdir?

·        Zülkarneyn Kur’an’ı Kerim’de adı geçen örnek bir şahsiyettir. İki boynuzlu, iki nesil sahibi, iki ülke yöneten anlamlarına gelen Zülkarneyn lakabı ile anılan bu kişinin tarihte yaşayan hangi hükümdar veya kral olduğu kesinlik kazanmamıştır.

·        Tufan sonrası yaşam nasıl başlamıştır?

·        Tufan hakkında Allah Kur’an’da şöyle beyanda bulunmaktadır. “Yalnızca onun soyunu devam ettirdik.” Saffat suresi/77. ayet Bu ayete göre Yeryüzündeki yaşam Tufan sonrası gemiden yeryüzüne inen, Nuh ve ehli tarafından yeniden başlatılmış olmaktadır.

·        Hz. Hacer hangi kavimdendir?

·        Kur’an’da ismi zikredilmeyen Hz. Hacer’in; Tevrat’ta Mısırdan getirildiği beyan edilir. Hadisler ve diğer İslam kaynaklarında Hz. Hacer’in Mısır’lı olduğu belirtilmektedir

·        Hz. Davut kaç yıl krallık yaptı?

·        Tevrat’a göre kırk yıl krallık yapan Davut @ hareket ahalindeki İsrailoğullarına; yedi yıl Hebron (El-Halil), otuz üç yılda Kudüs’te (Yeruşalim) Krallık etmiş ve aynı zamanda Allah’ın elçiliği vazifesini yürütmüştür.

·        Tevrat, tufan sonrasını nasıl tarif etmektedir?

·        Tevrat’a göre de Tufan sonrası; bindikleri gemi ile helakten kurtulan, Nuh peygamber ve yedi kişilik ailesi ile yeryüzündeki, Âdem’den @ sonraki ikinci hayat başlamıştır.

·        Lut’un@ kabri nerededir?

·        Lût peygamber, Hz. İbrahim@, karısı Sare ve oğullarının gömüldük­leri kabirlerinin bulunduğuna inanılan bugünkü Filistinin “El halil” “Hebron” şehrinde gömülü olduğuna inanılmaktadır.=>Alim kul ve Yuşa hakkında Sıkça sorulan sorular

www.kurankissalari.tr.gg
 
* KİTAP *
*E-KİTAP*
DİNLERDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL

Facebook beğen
 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol