KUR’AN VE İNCİL’E GÖRE GOG-MAGOG VE YE’CÛC-ME’CÛC
KUR’AN VE İNCİL’E GÖRE GOG-MAGOG VE YE’CÛC-ME’CÛC
 
 
Tevrat ve İncil gog magog'u ile Kur'an Ye'cûc ve Me'cûc'ünün karşılaştırılması:
 
Bilhassa İncil yorumcularının geliştirdiği " Eskatologya " adı verilen Kıyamet haberleri ve onları yorumlama disiplini bir Hıristiyan ilahiyatı vakıasıdır. Hıristiyan teolojisinin ana dallarından biridir. Tevrat’ın, Hezekiel, Daniel v.s kitaplarında ve İncil'in Vahy bölümünde anlatılan ve Kıyametin kaos ortamını ve Kıyamet savaşları   - Armageddon'u - gerçekleştireceğine inanılan Gog ve Magog hikayesi; Kur’an’ı Kerim'de Enbiya suresinde yer alan Ye'cûc ve Me'cûc'le ile çok büyük benzerlik taşımaktadır.  
Kanaatimize göre Allah, Enbiya suresi doksan altıncı ayetinde yer alan, Ye’cûc ve Me'cûc örneği ile; Yahudiler ve Hıristiyanların ortak inançları olan Kıyamet öncesi Armegeddon savaşlarının savaşçıları, Gog ve Magog inanışına atıfta bulunarak; bin yıl şeytanın bağlandıktan sonra Gog ve Magog'u kandırarak Kıyamet savaşlarını başlatacağı ve bilahare Hz. İsa'nın yeryüzüne dönerek " bin " yıllık ( Milenyum ) Tanrı krallığını kuraracağını ancak bu süre sonunda Kıyametin olacağı; Ehl-i Kitap inancını yıkmaktadır.  
" Helâk ettiğimiz bir belde için artık geri dönüş imkânsızdır; çünkü onlar geri dönemeyeceklerdir. "
" Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc ( seddi ) açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman  ; "         21 / 95 – 96
Kıyamet saati geldiğinde; yani onun alameti saydıkları, Gog ve Magog karışıklıkları oluşunca, bekledikleri şeyler; İsa’ya inanan ölülerin dirilerek, İsa’nın yönetiminde bin yıl sürecek " Tanrının krallığı " oluşmayacaktır.  
" Ve gerçek vaad ( ölüm, Kıyamet ) yaklaşınca, birden, inkâr edenlerin gözleri dona kalır! "Yazıklar olsun bize!" gerçekten biz, bu durumdan habersizmişiz; hatta biz zalim kimselermişiz. "         21 / 97
Bırakın bin yılı , tevbe etmek ve Allah'ın istediği gibi bir hayat sürmek için azıcık vakitleri dahi kalmayacaktır , mesajı verilerek ; batıl inançlarını o saat ( Kıyamet ) gelmeden evvel , yeni gelen vahye ve Resule , Hz. Muhammed'e inanmaları istenmektedir.
       
 Müslümanların inancındaki değişim:
 
Enbiya suresi 96. ayette bahsedilen Ye'cûc ve Me'cûc ve Kehf suresinde yer alan Ye'cûc ve Me'cûc etrafında oluşturulan fikriyat aslında; Hıristiyan ve Yahudi teolojisindeki Gog Magog ve Armageddon savaşları fikriyatının benzeri olduğu aşikârdır.
Ancak Kur'an'ın nüzulünden daha sonra oluşan İslam kültürü ile birlikte; her iki inançta da Ye'cûc ve Me'cûc'e ilave olarak, Kıyametin saatinin bilinemeyeceği, Kıyametin bilgisinin ancak Allah katında olduğu, Kıyamet vakti olacak olayların zaten Kıyamet olarak vuku bulacağı! Bununda karışıklık ve kaos anlamına geldiği, o vakit geldiğinde Müslüman olmamışlarsa hiçbir şeyin, kişinin onları kurtaramayacağı, her an Kıyamete hazır olunması anlatılıp izahat yapıldığı halde; İslam ilahiyatı içersinde de Hıristiyan Eskatolijisi benzeri bir yapı oluşmuş ve yerleşmiştir.
Hz. İsa'nın gökten yere inmesi, mehdi gibi inançlar da İslam kültüründe  mevcuttur ve Ehl-i Kitap ile benzer görüşlerdir. 
Müslümanlar da belli yıllarda – genelde yüz yıl – gibi aralıklarla mehdiler, Kıyamet alameti olarak, Şam camisi minaresine inecek olan Hz. İsa bekleyerek kendilerine bir fayda dokunacağını zannetmektedirler.
Tek fark bu olaylar meydana geldiğinde; Müslümanlarca Kıyamet kopmuş olacak, Hıristiyanlarca Hz. İsa gözetiminde ona inanan ölüler dirilerek, bin yıl daha yaşanıp daha sonra Kıyamet kopacaktır.
Oysa Allah, Kur’an’da Enbiya suresinde anlatılan Ye'cûc ve Me'cûc ile; Hıristiyan ilahiyatı Eskatoloji'sinde yer alan Gog Magog hikayesi etrafında ortaya çıkarılan batıl Kıyamet olayları inanışını yıkmak, tahrif edilerek oluşturulan bu Hıristiyan inanışını asli unsuruna oturtturmak istemişti. 


Cengiz Duman
Araştırmacı-Yazar
 
 
www.kurankissalari.tr.gg
 
* KİTAP *
*E-KİTAP*
DİNLERDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL

Facebook beğen
 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol